Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด ๑๒ หนวย ๒ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image
image

image เอกสารแนบ