Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Juvenile and Family Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานimage
image

     ตามนโยบายแผนแม่บทศาลและกระทรวงยุติธรรมฉบับที่ 1 พ.ศ.2538 – 2544 ให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของศาลและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และต้องการกระจายศักยภาพในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกสู่ส่วนภูมิภาค ในส่วนของภูมิภาคเขต 7 พื้นที่ที่เหมาะสมจะจัดตั้ง ศาลเยาวชนและครอบครัวเต็มรูปแบบจะต้องมีที่ดินสำหรับการก่อสร้าง  จังหวัดราชบุรีจึงได้รับคัดเลือกให้จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวเต็มรูปแบบโดยได้รับการบริจาคที่ดินส่วนหนึ่งมีลักษณะเป็นป่าเสื่อมโทรม และกระทรวงยุติธรรมได้ติดต่อขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองกลางเนิน ตำบลหินกอง อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี รวมเนื้อที่ในการก่อสร้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ประมาณ 150 ไร่ ซึ่งรวมถึง การก่อสร้าง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรีสถานฝึกและอบรม สถานแรกรับ บ้านพักและสิ่งก่อสร้างอื่น

     เมื่อจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีแล้ว ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2540 โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2542 เวลา 17.00 น.  โดยเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดในภูมิภาคเขต 7 จะถูกส่งตัวมาควบคุมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำการควบคุมเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดเท่านั้น แต่ยังมีการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน มีการเรียนการสอนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นสามารถกลับออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้และไม่กลับไปกระทำความผิดอีก นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือ ด้านต่างๆ จากคณะผู้พิพากษาสมทบ


image รูปภาพ
image
image
image
image