Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Juvenile and Family Court

 

  

   

image
โครงการเสียงแทนดวงตา
image
การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
image
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ให้บริการจัดทำประกันออนไลน์
image
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
image
คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ได้ 1 วัน
image
ตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลายทางระบบบริการ
image
แบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID – 19 สำหรับผู้มาติดต่อราชการ
image
พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
image
ระบบบริการดิจิทัล
image
คู่ความสามารถคัดถ่ายสำเนา คําพิพากษาหรือคำสั่งได้ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันอ่าน คําพิพากษาหรือคำสั่ง
image
ระบบผ่อนชำระค่าปรับผู้ประกันผ่านทางเคาน์เตอร์เชอร์วิส
image
ให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรม
image
ค่านิยมองค์กรของสำนักงานศาลยุติธรรม F A I R
image
image
infoแนวปฏิบัติประชาชน
image
การทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ
image
การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
image
กระบวนการยุติธรรมยุคใหม่
image
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
image
โฆษกศาลยุติธรรม เตือนภัยมิจฉาชีพปลอมแชท Line ศาล “coj-line.cc”หลอกลวงประชาชนแลกที่จะไม่ถูกดำเนินคดี ย้ำห้ามคลิก!
image
แนวปฏิบัติในการรับเรื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากความล่าช้าในการพิจารณาพิพากษาคดีตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ
image
การขอปล่อยตัวชั่วคราวผ่านระบบ CIOS
image
11 บริการ CIOS
image
coj app
image
ระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวน
image
ระบบรายงานผลการส่งหมาย
.....
 
     
 
     

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน