Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

แบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID – 19 สำหรับผู้มาติดต่อราชการimage
​​​​​​
แบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 :
** กรุณาให้ข้อมูลตามความจริงเพื่อประโยชน์ของท่าน และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม **